Home
Main menu

Username

Password


forget password
Member Registration

 งานศิลปะ ส่วนบุคคล
จากแนวคิด+ประสบการณ์สะสมกับการเรียนรู้ทางศิลปะ
เพื่อสร้างงานศิลปะ 

Technology 01                                                                                                                                                                    Sketch Design

การสร้างสรรค์งาน องค์ประกอบศิลป์ โอยการออกแบบรูปทรง การจัดวาง และการจัดวางสี  


   

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA        ศิลปะ  ART      ศิลปะ...จาก...เทคโนโลยี

     ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี มีมากขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นส่วนหนึ่งที่ผูกพันธ์กับชีวิตประจำวัน 

Art...of...Technology  Technology advances It is becoming increasingly part of the daily life

ในแรงบันดาลใจของการสร้างสรรค์งานศิลปะ ตามความคิดที่ความต้องการแสดงออก 

มีที่มาจากการนำเอาเทคโนโลยีมาเป็นจุดเริ่มต้นของการดีไซน์ผลงานในรูปแบบเฉพาะ

     Inspired by the creative arts. By the idea that the demand expression. 

It comes from the introduction of technology as a starting point for the design of a specific work.

ที่มาของแนวความคิด

     1 พลังแฝงที่ซ่อนเร้นของเฟือง  เป็นอีกแนวความคิดของการสร้างสรรค์ผลงาน

     2 ความสัมพันธ์ของชิ้นส่วนของเครื่องจักรกลที่ใช้ในเทคโนโลยี

     3รูปทรงและสัญลักษณ์ ที่ใช้ในการแสดงถึงเทคโนโลยีรวมถึงการดีไซน์รูปทรงรูปแบบขึ้นใหม่

     4. การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะขึ้น ด้วยรูปแบบ รูปทรง เฉพาะของศิลปิน 

The origin of the concept.      

1. hidden latent power of the gear Another concept of creativity 

2. The relationship of mechanical components used in technology     

3. Symbols and Symbols Used to represent technology, including the design, shape, pattern.      

4. Creation of the art form with the artist's unique shape.

สุวรรณ  อุทัยไพศางลวงศ์     

SUWAN  UTHAIPAISALWONG

        

GEAS-S     ACRYLIC LASER      SIZE : 30 X 80 CM  

    250   USD


      GEAS RELATIONSHIP  C-101   ACRYLIC LASER      SIZE : 45 X 45 CM  

     600   USD


 GEAS RELATIONSHIP  C-102   ACRYLIC LASER      SIZE : 40 X 40 CM  

400   USD


 GEAS RELATIONSHIP   C-103  ACRYLIC LASER      SIZE : 40 X 40 CM  

400   USD


   

 GEAS RELATIONSHIP  C-104   ACRYLIC LASER      SIZE : 45 X 45 CM  

     900   USD


   

    GEAS RELATIONSHIP  S-201   ACRYLIC LASER      SIZE : 43.5 X 43.5 CM  

    700   USD


   

   GEAS RELATIONSHIP   S-202    ACRYLIC LASER      SIZE : 43.5 X 43.5 CM  

    700   USD


   

     GEAS RELATIONSHIP   TRI101    ACRYLIC LASER     

      SIZE : 21 X 36.5 CM  200   USD

      SIZE : 35 X 60    CM  400   USD

   

     GEAS RELATIONSHIP   TRI-301    ACRYLIC LASER      SIZE : 27 X 30 CM.

 300   USD

   

     GEAS RELATIONSHIP   TRI-302    ACRYLIC LASER      SIZE : 25 X 30.5 CM.

300   USD


GEAS RELATIONSHIP   TRI-303    ACRYLIC LASER      SIZE : 38.5 X 42 CM.

350   USD

GEAS RELATIONSHIP   G501    ACRYLIC LASER      SIZE : 35 X 37.5 CM.

200   USD


GEAS RELATIONSHIP   G601    ACRYLIC LASER      SIZE : 35 X 40 CM.

200   USD 

    GEAS RELATIONSHIP   C-1044    ACRYLIC LASER      SIZE : 44 X 45 CM.

    450   USD


   

      GEAS RELATIONSHIP   C-1055   ACRYLIC LASER      SIZE : 44 X 45 CM.

      500   USD   

    GEAS RELATIONSHIP   C-1066   ACRYLIC LASER      SIZE : 44 X 45 CM.

      500   USD


   

 GEAS RELATIONSHIP   C-1077   ACRYLIC LASER      SIZE : 45 X 45 CM.

      450  USD


   

 GEAS RELATIONSHIP   C-1088   ACRYLIC LASER      SIZE : 45 X 45 CM.

      500   USD

 GEAS RELATIONSHIP   C-1099   ACRYLIC LASER      SIZE : 45 X 45 CM.

      500   USD


   GEAS RELATIONSHIP   G-601    ACRYLIC LASER      SIZE : 80 X 80 CM.

  1,000   USD


   ART PAINTING 

  

       TECHNO WITH RELIGION   [GREEN]

       120.5 X 180.5 CM SPRAY PAINT ON ACRYLIC

     5,000  USD   


      

      TECHNO WITH RELIGION   [RED]

       120.5 X 180.5 CM SPRAY PAINT ON ACRYLIC

    5,000  USD


      

       TECHNO WITH RELIGION   [BLUE]

       120.5 X 180.5 CM SPRAY PAINT ON ACRYLIC

      5,000 USD


TECHNOLOGY FORM 01  :  AIR BRUSH ON ACRYLIC : 150*150 cm                                                                                                            10,000 USD


TECHNOLOGY FORM 02  :  AIR BRUSH ON ACRYLIC : 150*150 cm                                                                                                            10,000 USD     

SCULPTUR   ประติมากรรม

  

   TECHNO               ACRYLIC LASER        55 X 55 CM  3,000  USD  " COMPUTER ARTS "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA


ศิลปะ...จาก.. แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลย

DIGITAL ART : INKJET PRINTING


 GEARS : 03                                                                  INKJET PRINTING  

 GEARS : 04                                                                  INKJET PRINTING  


                TECTNO                                                                     INKJET PRINTING         


                                                TRI  TECH   [INKJET PRINTING]                                          


          


     
TRI TECH
 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA


งานแนวคิดเกี่ยวกับ อาคารสูง (ในประเทศไทย) 

เป็นงานเน้นองค์ประกอบศิลป์

การออกแบบจัดวาง 
    

วิทยาลัยช่างศิลป

      

พรุ่งนี้ก็สายเสียแล้ว

  

     

ชีวิตสั้น ศิลปะยืนยาว SUWAN UTHAIPAISALWONG


  Email : uthaifarm@gmail.com

  
#ศิลปะ   #ศิลป  #ศิลป์  #งานศิลปะ  #งานศิลป์  #สุวรรณ  #suwan  

#สุวรรณ  #อุทัยไพศาลวงศ์  #suwan uthaifarm   #suwan uthaipaisalwong 

#uthaifarm   #art by suwan    #ศิลปะ by suwan  #  รูปตกแต่งผนัง

#ภาพตกแต่งผนัง #ศิลปะ ตกแต่งผนัง #ภาพ ตกแต่งบ้าน

#ภาพ ตกแต่งสำนักงาน #ภาพ ตกแต่งร้านค้า #ภาพ ตกแต่งโรงแรม

#ภาพตกแต่ง คอนโด   #ศิลปะ ตกแต่งบ้าน  

#ศิลปะ 

#งานศิลปะ ตกแต่งสถานที่   #งานศิลป์ ตกแต่งสถานที่  #งานศิลป์ ประดับตกแต่ง 

#งานศิลปะ ประดับตกแต่ง บ้าน  #งานศิลปะ ตกแต่งโรงแรม #ภาพ ประดับตกแต่ง โรงแรม 

#ศิลปะ กับ ศิลปิน   #ศิลปะ กับ เทคโนโลยี  #งานศิลป์ กับ เทคโน  #art technology  

#technology art   #art techno   #techno art #gears  #gear  #เฟื่อง  #ฟันเฟื่อง

#จิตรกรรม  #ประติมากรรม #ภาพพิมพ์  #painting  #sculpture #printing #art #fine art

#ประติมากรรม ตกแต่งสถานที่  #งานประติมากรรม

Copyright (c) 2009 by UTHAIFARM